World-wide Shipping

Wij gaan verhuizen! Klik hier voor meer informatie

Valuta
Taal

Actievoorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op alle tijdelijke acties ter promotie van Eberhardt Aziatische Kunst B.V., handelend onder de naam ‘Staalhardt’’, gevestigd te Oude Hoogstraat 25, 1012CD Amsterdam. Hierna te noemen ‘’Staalhardt’’.
 2. De naam van de “Actie”, een omschrijving van deze Actie en de ‘’Actieperiode’’ zijn te vinden in het overzicht van acties.
 3. Deelname aan de acties staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, hierna te noemen ‘Deelnemer(s)’.
 4. Door deelname aan de Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met de actie- en algemene voorwaarden.
 5. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Ook het ruilen van prijzen is hierbij uitgesloten
 6. Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de resultaten behoudt Staalhardt zich het recht voor om Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Actie.
 7. Staalhardt is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van Deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit de Actie.
 8. In gevallen waarin de algemene voorwaarden en actievoorwaarden niet voorzien, beslist Staalhardt.
 9. Staalhardt behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers. De meest actuele Actievoorwaarden zijn te allen tijde te vinden op website
 10. Geen enkele garantie kan gegeven worden met betrekking tot de correctheid, betrouwbaarheid, wijzigingen of inhoud van de webpagina's van de Actie. Staalhardt is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de Actie.
 11. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent een Actie, komen toe aan Staalhardt.
 12. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 13. Voor vragen of klachten over de Actie kan met Staalhardt contact worden opgenomen via service@theoldman.com
 14. Staalhardt zal de gegevens van de Deelnemers uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacyverklaring.